درباره ما

پارسی گویان

گروه پارسی گویان ، گروهی است که در زمینه های فرهنگی و هنری پویش ( فعالیت ) می کند .آماج این انجمن پاسداری از زبان پارسی و فرهنگ و پیشینه ایران فرهیخته و بزرگ و پاسداشت ارزش های دینی می باشد که در چارچوب نشان های هنری مانند جاگویش (دوبله ) ، ساخت گواهنما ( مستند ) و همچنین از راه هنرهای فرنافت (تبلیغی) به گسترش این فرهنگ والا می پردازد .

پارسی گویان کار خود را با تلاش دو برادر به نام های آرش و خالق یوسفی در سال ۱۳۹۰ با جاگویش ( دوبله ) پیش پرده های رخشاره هابیت آغاز کرد .

یاران این گروه پاسداری از زبان پارسی را پیشگام بر دیگر نگرانی ها ( دغدغه ) بر شمرده و باورهای (اصول ) خودرا بر این پایه استوار گردانیده اند .

کوشش پارسی گویان ، کوشش در گسترش فرهنگ و هنر و تمدن ناب ایران می باشد که کم کم رو به فراموشی است و یا دشمنان در پی زخم زدن به پیکره ی آن می باشند ، از این رو رخشاره ها (فیلم ها ) و ساخته های هنری مانند گواه نما ( مستند ) و کتاب را بهترین روش برای این آماج (هدف ) بزرگ می داند .