نام پویانمایی :  رکاب زنان  کوهستان

نام لاتین: Yowamushi Pedal

ساخت کشور : ژاپن

کارگردان : تاکایُشی تانازاوا

نویسنده : کُتا فوکیهارا

شگرد و سَبک: دو دورا (بعد )

سال ساخت:۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸

زمان : ۲۰  دقیقه

زبان پارسی و پالایه شدهپاک

چکیده :

اونودا ساکامیچی، پسر نوجوان کم‌رویی است که مهربسیاری به  رخشاره( فیلم ) و پویانمایی داشته ولی از توانایی اش در رکاب زدن و دوچرخه‌سواری آگاهی ندارد.

اونودا ساکامیچی به‌تازگی به دبیرستان رفته و بسیار دوست دارد در باشگاه پویانمایی ها (کارتون) نام نویسی کند؛ ولی در میان دوستانش هیچ‌کس دوست ندارد به این باشگاه برود. زمانی «ایمایزومی شونسکه» دوچرخه‌سوار زبردست مدرسه او را چنان می‌بیند که در یک راه سخت گذر با یک دوچرخه ساده در حال رکاب زدن است خواهان آن می شود تا برای فَرنودن( اثبات) خودش، اونودا را به یک پیکار سخت فرابخواند.

نکته : در برخی از بخش ها از برای شایمانهای ( ۷۲۰ ) و صدای از دست رفته از تارنمای تلوبیون یاری گرفته شده است .

دریافت برنامه کودک
دریافت بخش ۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳- رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۶ – رکات زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی دریافت بخش ۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( باشایمان ۷۲۰ ریزسل )
دریافت بخش ۱۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۲-رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۶ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۲۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۲۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۲۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی دریافت بخش ۲۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( دیگر )
دریافت بخش ۲۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی دریافت بخش ۲۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( دیگر )
دریافت بخش ۲۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی (۷۲۰ )
دریافت بخش ۲۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۲۶ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی (۷۲۰ )
دریافت بخش ۲۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۲۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۲۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۶ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
فَرگَرد ( فصل ) دوم از پویانمایی رکاب زنان کوهستان
دریافت بخش ۳۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۳ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۴ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۵ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۶ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۷ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۶ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۸ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۹ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۰ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۱ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۵۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۲ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۵۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۳ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۵۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۴ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۵۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۵ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۵۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۶ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۵۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۷ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۵۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۰– فرگرد ( فصل ) ۲ ) دریافت بخش ۵۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۰– فرگرد ( فصل ) ۲ ) دیگر
دریافت بخش ۵۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۱ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۶۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۲ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۶۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۳ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
فَرگَرد ( فصل ) سوم از پویانمایی رکاب زنان کوهستان
دریافت بخش ۶۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۶۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۶۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۳ – فرگرد ( فصل ) ۳ )-۷۲۰
دریافت بخش ۶۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۴ – فرگرد ( فصل ) ۳ ) دریافت بخش ۶۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۴ – فرگرد ( فصل ) ۳ )-۷۲۰
دریافت بخش ۶۶ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۵ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۶۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۶ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۶۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۷ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۶۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۸ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۹ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۰ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۱ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۲ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۳ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۴ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۶ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۵ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۶ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۷ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۸ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۸۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۹ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۸۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۰ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۸۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۱ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۸۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۲ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۸۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۳ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۸۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۴ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۸۶ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۵ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
فَرگَرد ( فصل ) چهارم از پویانمایی رکاب زنان کوهستان
دریافت بخش ۸۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۸۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۸۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۳ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۹۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۴ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۹۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۵ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۹۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۶ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۹۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۷ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۹۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۸ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۹۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۹ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۹۶ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۰ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۹۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۱ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۹۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۲ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۹۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۳ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۱۰۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۴ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۱۰۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۵ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۱۰۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۶ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۱۰۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۷ – فرگرد ( فصل ) ۴ ) دریافت بخش ۱۰۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۷ – فرگرد ( فصل ) ۴ ) – دیگر
دریافت بخش ۱۰۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۸ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۱۰۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۹ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۱۰۶ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۰ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۱۰۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۱ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۱۰۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۲ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۱۰۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۳ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۱۱۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۴ – فرگرد ( فصل ) ۴ )- بخش پایانی

نکته : بخش ۱۱۰ ، بخش پایانی رکاب زنان کوهستان می باشد که به زبان پارسی برگردانده شده است. که برابر با بخش ۱۱۲ ویرایش ( نسخه ) ژاپنی است .

فرگرد ( پارسی ) = فصل

هات ( پارسی )= فصل

نکته : امروز آگاه گشتیم که ژاپن به جای بخش پنجم از پویانمایی رکاب زنان کوهستان ، رخشاره ( فیلم ) رکاب زنان کوهستان را در سال ۲۰۲۰ پخش خواهد نمود . در زیر فرتور یا نگاره این رخشاره را می توانید ببینید که اونودا سوار بر دوچرخه می باشد .

اونودا در رکاب زنان کوهستان ۲۰۲۰( سال ۱۳۹۹ خورشیدی )

44 دیدگاه‌ها

  • درود ، ۱۳ بخش زیرنویس در درون برنامه زیپ هست و با پسوند ass که آنها با برنامه واژه پرداز ورد باز می شود .خود پویانمایی های قهرمانان تنیس را نفرستاده ایم ، تنها زیرنویس ها می باشند .اگر خود پویانمایی ها رو ندارید برای شما می فرستیم با سپاس

 1. راستی اگه میشه بقیه قسمت هاش رو مثل مسابقات ملی وکمپ و۱۰نابغه روبزاریدبازیرنویس دانلود کنیم چون تو اینترنت لینک دانلودش نیست

 2. ممنون بیشترشوپیداکردم فقط چنتاش هست بدون زیرنویس هست می خوام بدونم چی می گن یکیش داستان های کاغذی وبعدیش مبارزه ریومادرکوهستان بادارودسته ساسابه تو سایت ساحل انیمیشن هستش ممنون

 3. سلام فیلم قهرمانان تنیس یه بخشی ازش هست که تو اینترنت نیست فقط توسایت ساحل انیمیشن هست ولی زیرنوسی که توی فیلم قراردادندانگلیسی هست باچن تابرنامه سعی کردم فارسی کنم زیرنویس رو ولی نشدممنون

  • درود بر شما ، آیا زیرنویس چسبیده است یا بگونه ی جداگانه در تارنما گزارده شده است و چند بخش از قهرمانان تنیس را می خواهید برگردان نمایید ؟ باسپاس

 4. سلام لطفا اگه یه برنامه زیرنویس ژاپنی به فارسی می شناسیدمعرفی کنید برا یه انیمیشن می خوام ممنون

  • درود بر آقا محمد حسین گرامی ،اگر نگرش شما ترگمان ( ترجمه ) ژاپنی به پارسی است . برنامه ای در این راستا نمی شناسم ولی برای برگردان به پارسی ، نخست ژاپنی به انگلیسی برگردان می شود و سپس به پارسی ، ترگمان ژاپنی به انگلیسی از سوی شرکت سازنده به درخواست سفارش دهنده انجام می پذیرد . در مترجم گوگل این برگردان بسیار بد انجام می پذیرد چرا بسیاری از زبانزدها ( اصطلاحات و ضرب المثل ها ) را شناسایی نمی کند و تنها ترگمان واژه به واژه انجام می پذیرد . پس سفارش بنده از شما این است که به دنبال زیرنویس انگلیسی آن باشید و سپس به پارسی برگردانید . خواهش می کنم نام پویانمایی که می خواهید برگردان نمایید که برایمان بنویسید ؟ تا بررسی نماییم . این چند روز سرمان شلوغ بوده بخشید که دیر پاسخ دادم . با سپاس

  • سپاس از شما ، با بررسی انجام شده بخش پایانی رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی برگردانده شده است و همان بخش ۱۱۰ که از شبکه پویا پخش شده می باشد.

 5. سلام یه سوال چراتوهرسایت که می زنی قسمت آخررکاب زنان کوهستان ارور۵۰۰رومی ده به جزسایت شماتویه سایت قسمت۱۱۲که دوبله نشده هم هست ولی نمی یاره بالا

  • درود ، رکاب زنان کوهستان ۱۱۲ بخش دارد که ۱۱۱ بخش آن باید به زبان پارسی برگردانده می شد ، ولی تنها ۱۱۰ بخش آن به زبان پارسی برگردانده شده که از شبکه پویا پخش گردید . ۱ بخش آن برای فرگرد ( فصل ) دوم می باشد که به زبان پارسی برگردانده نشد . و دیگری فرگرد چهارم بخش پایانی آن گویا به زبان پارسی برگردان نشده یا بخش دیگر آن ، امشب بخش پایانی آن را بررسی می کنیم ، چرا فرگرد چهارم ۲۵ بخش دارد و ۲۴ بخش آن پارسی شده است . درباره پرسش شما این خطای ۵۰۰ پیوند دارد با ویژگی های ( تنظیمات ) میزبان ( سِرور ) آن تارنما. که به سادگی چاره پذیر است ( قابل حل است) .سپاس از شما

 6. سلام ببخشیدچراپایان فصل چهارانیمیشن رسید ولی هنوز ادامه روز آخر مسابقه مونده یعنی فصل بعدش هم می سازند برا ادامه مسابقه

  • دورد برشما ، گفته می شود که فرگرد ( فصل ) پنجم این پویانمایی ساخته می شود چراکه همه ی ابزارهای نیازمند ( پس زمینه ها ، چهره ها و شخصیتها ، آهنگ و صدای پس زمینه و… ) برای ساخت بخش پنجم آن آماده است . و زمان بسیار به درازا نمی کشد . در آغاز گفته میشد که در پایان سال ۲۰۱۹ فرگرد پنجم آن رونمایی می شود . ولی گمان می رود در سال ۲۰۲۰ این رونمایی رخ خواهد نمود .ولی برخی از تارنماها به شرکت سازنده وابسته می دانند که پیش بینی ناپذیر است .( شاید آری یا شاید نه )در پاسخ به پرسش شما بنده نیز می گویم این شایان ( احتمال ) برای ساخت بخش پنجم هست چرا که می توانست داستان در همان بخش چهارم به پایان برسد .

 7. سلام. لطفا هرچه زود تر قسمت های دیگرش را هم بزارین. بعد یه چیزه دیگه اینکه فصل ها وقسمت های جدید ترش هم تولید میشه. لطفا هر چه سریع جوابمو بدین.ممنون

  • درود بر آقا رضای گرامی، تا فرگرد ( فصل ) چهارم رکاب زنان کوهستان ساخته شده است و دیگر بخش های آن به چهره سینمایی( یا رخشارگاهی ) می باشد . و اینکه آیا فرگرد پنجم آن ساخته می شود. پاسخ این است که بسیاری از تارنما های فرنگی ( خارجی ) از پخش فرگرد ( فصل ) پنجم این پویانمایی خبر داده اند که به زودی پخش خواهد گردید ولی زمان درست آن نمایان نیست
   چشم به زودی بخش های دیگر را می افزاییم .با سپاس بسیار

  • درود بر شما ، آری ، بخش های دیگر به زودی افزوده می شود ، این پویانمایی ۱۱۱ بخش دارد که همینک برگردان به پارسی ( دوبله پارسی ) آن در حال انجام است . سپاس

    • شماازکجا می فهمید که فصل پنجش شاید بیاد من هرجای اینترنت گشتم هیچ جوابی نداشت اگه می دونیدکدوم سایتا خبردادن لطفا بهم بگیدممنون

     • درود بر شما ، در تارنمایی فرنگی دراین باره نوشته شده بود که بخش پنجم به زودی رونمایی میشود . یکی از این تارنماها بر این باور است که شاینده ( محتمل ) است بخش پنجم رکاب زنان ساخته شود چراکه این نهفتگی در این پویانمایی هست که بخش پنجم آن ساخته شود ولی بازهم بستگی به شرکت سازنده ی آن دارد که پیش بینی ناپذیر است ولی به دور ( بعید ) نیست .https://www.thecinemaholic.com/yowamushi-pedal-glory-line-anime/
      اگر خبری از پخش آن بازگو گردید به روی چشم به شما خبر خواهیم داد. باسپاس

  • درود بر امیر حسین گرامی ، پالایه سازی ( سانسور شود ) شود و با شایمان ( کیفیت ۷۲۰ ) به تارنما افزوده می شود . امیدوارم فردا وپس فردا به بخش های دیگر افزوده شود باسپاس

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید