نام پویانمایی :  رکاب زنان  کوهستان

نام لاتین: Yowamushi Pedal

ساخت کشور : ژاپن

کارگردان : تاکایُشی تانازاوا

نویسنده : کُتا فوکیهارا

شگرد و سَبک: دو دورا (بعد )

سال ساخت:۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸

زمان : ۲۰  دقیقه

زبان پارسی و پالایه شدهپاک

چکیده :

اونودا ساکامیچی، پسر نوجوان کم‌رویی است که مهربسیاری به  رخشاره( فیلم ) و پویانمایی داشته ولی از توانایی اش در رکاب زدن و دوچرخه‌سواری آگاهی ندارد.

اونودا ساکامیچی به‌تازگی به دبیرستان رفته و بسیار دوست دارد در باشگاه پویانمایی ها (کارتون) نام نویسی کند؛ ولی در میان دوستانش هیچ‌کس دوست ندارد به این باشگاه برود. زمانی «ایمایزومی شونسکه» دوچرخه‌سوار زبردست مدرسه او را چنان می‌بیند که در یک راه سخت گذر با یک دوچرخه ساده در حال رکاب زدن است خواهان آن می شود تا برای فَرنودن( اثبات) خودش، اونودا را به یک پیکار سخت فرابخواند.

نکته : در برخی از بخش ها از برای شایمانهای ( ۷۲۰ ) و صدای از دست رفته از تارنمای تلوبیون یاری گرفته شده است .

دریافت برنامه کودک
دریافت بخش ۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳- رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۶ – رکات زنان کوهستان به زبان پارسی دریافت بخش ۶ – رکات زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی دریافت بخش ۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی دریافت بخش ۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( باشایمان ۷۲۰ ریزسل )
دریافت بخش ۱۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۲-رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۶ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۲۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۲۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۲۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی دریافت بخش ۲۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( دیگر )
دریافت بخش ۲۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۲۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۲۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی (۷۲۰ ) دریافت بخش ۲۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۲۶ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی (۷۲۰ )
دریافت بخش ۲۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۲۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۲۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۶ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
فَرگَرد ( فصل ) دوم از پویانمایی رکاب زنان کوهستان
دریافت بخش ۳۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۳ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۴ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۵ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۶ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۷ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۶ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۸ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۹ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۰ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۱ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۵۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۲ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۵۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۳ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۵۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۴ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۵۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۵ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۵۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۶ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۵۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۷ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۵۶ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۸ – فرگرد ( فصل ) ۲ )

دریافت بخش ۵۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۹– فرگرد ( فصل ) ۲ ) دیگر
دریافت بخش ۵۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۰– فرگرد ( فصل ) ۲ ) دریافت بخش ۵۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۰– فرگرد ( فصل ) ۲ ) دیگر
دریافت بخش ۵۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۱ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۶۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۲ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۶۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۳ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
فَرگَرد ( فصل ) سوم از پویانمایی رکاب زنان کوهستان
دریافت بخش ۶۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۶۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۶۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۳ – فرگرد ( فصل ) ۳ )-۷۲۰
دریافت بخش ۶۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۴ – فرگرد ( فصل ) ۳ ) دریافت بخش ۶۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۴ – فرگرد ( فصل ) ۳ )-۷۲۰
دریافت بخش ۶۶ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۵ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۶۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۶ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۶۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۷ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۶۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۸ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۹ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۰ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۱ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۲ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۳ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۴ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۶ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۵ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۶ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۷ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۸ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۸۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۹ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۸۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۰ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۸۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۱ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۸۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۲ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۸۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۳ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۸۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۴ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۸۶ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۵ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
فَرگَرد ( فصل ) چهارم از پویانمایی رکاب زنان کوهستان
دریافت بخش ۸۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۸۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۸۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۳ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۹۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۴ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۹۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۵ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۹۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۶ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۹۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۷ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۹۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۸ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۹۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۹ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۹۶ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۰ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۹۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۱ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۹۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۲ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۹۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۳ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۱۰۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۴ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۱۰۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۵ – فرگرد ( فصل ) ۴ ) دریافت بخش ۱۰۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۵ – فرگرد ( فصل ) ۴ ) ۱۰۸۰ دریافت بخش ۱۰۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۵ – فرگرد ( فصل ) ۴ ) ۷۲۰
دریافت بخش ۱۰۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۶ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۱۰۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۷ – فرگرد ( فصل ) ۴ ) دریافت بخش ۱۰۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۷ – فرگرد ( فصل ) ۴ ) – دیگر
دریافت بخش ۱۰۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۸ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۱۰۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۹ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۱۰۶ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۰ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۱۰۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۱ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۱۰۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۲ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۱۰۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۳ – فرگرد ( فصل ) ۴ )
دریافت بخش ۱۱۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۴ – فرگرد ( فصل ) ۴ )- بخش پایانی

نکته : بخش ۱۱۰ ، بخش پایانی رکاب زنان کوهستان می باشد که به زبان پارسی برگردانده شده است. که برابر با بخش ۱۱۲ ویرایش ( نسخه ) ژاپنی است .

فرگرد ( پارسی ) = فصل

هات ( پارسی )= فصل

بن مایه دوبخش ۱۰۸۰ و ۷۲۰ :

◕‿◕ تَــمــاشــا خــانـِـه ◕‿-

نکته : امروز آگاه گشتیم که ژاپن به جای بخش پنجم از پویانمایی رکاب زنان کوهستان ، رخشاره ( فیلم ) رکاب زنان کوهستان را در سال ۲۰۲۰ پخش خواهد نمود . در زیر فرتور یا نگاره این رخشاره را می توانید ببینید که اونودا سوار بر دوچرخه می باشد .

اونودا در رکاب زنان کوهستان ۲۰۲۰( سال ۱۳۹۹ خورشیدی )

هواداران رکاب زنان کوهستان چشم به راه فرگرد( فصل ) پنجم این پویانمایی دوست داشتنی هستند . به گونه ای که پرسش های بسیاری از سوی کاربران در سرتاسر جهان برای زمان پخش این پویانمایی پرسیده می شود . ولی هنوزپاسخی درستی برای این پرسش داده نشده است . برخی ها می گوید شاید در سال ۲۰۲۱ فرگرد پنجم این پویانمایی پخش سراسری شود .

یکی هواداران رکاب زنان کوهستان

74 دیدگاه‌ها

    • درود بر شما ، بستگی به شرکت یا همبازگاه سازنده ژاپنی دارد . اگر پخش آن آغاز شود بی تردید به تارنما افزوده می شود . هرچند خود گروه ژاپنی در این باره چیزی نگفته است . ولی هواداران رکاب زنان کوهستان خواهان بخش پنجم این پویانمایی دوست داشتنی هستند.

    • درود بر شما ، هنوز به گونه رسمی از بخش ۵ رکاب زنان کوهستان رونمایی نشده است . بیشتر گمانه زنی های هواداران این پویانمایی است برخی آن را در آغاز سال ۲۰۲۱ گفته اند . اگر خبر دار شویم در تارنما به آگاهی دوستان خواهیم رساند . سپاس

  1. سلامي دوباره خدمت شما دوست عزيز ركاب زنان كوهستان فصل ۵ حداكثر تا اوايل سال ميلادي ۲۰۲۱ مياد ديگه درسته من خيلي دوست دارمش

    • درود بر شما ، هنوز به گونه رسمی از بخش ۵ رکاب زنان کوهستان رونمایی نشده است . بیشتر گمانه زنی های هواداران این پویانمایی است که برخی ها می گویند تا پایان سال ۲۰۲۰ و برخی آن را در آغاز سال ۲۰۲۱ گفته اند . اگر خبر دار شویم در تارنما به آگاهی دوستان خواهیم رساند . سپاس

  2. سلام درمورد دو انیمیشن محبوب که قرار بود فصل جدیدش ساخته شه یعنی رکاب زنان کوهستان و فوتبال رباتی خبری نشده

  3. سلام ببخشید درمورد سری جدید فوتبالیست ها۲۰۱۸ تا قسمت۵۲ پخش شده که تیم ژاپن تشکیل می دن ولی از اونجا تموم شده می شه بگید فصل جدیدش کی ساخته می شه