دریافت رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی در پارسی گویان

12
2253

نام پویانمایی :  رکاب زنان  کوهستان

نام لاتین: Yowamushi Pedal

ساخت کشور : ژاپن

کارگردان : تاکایُشی تانازاوا

نویسنده : کُتا فوکیهارا

شگرد و سَبک: دو دورا (بعد )

سال ساخت:۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸

زمان : ۲۰  دقیقه

زبان پارسی و پالایه شدهپاک

چکیده :

اونودا ساکامیچی، پسر نوجوان کم‌رویی است که مهربسیاری به  رخشاره( فیلم ) و پویانمایی داشته ولی از توانایی اش در رکاب زدن و دوچرخه‌سواری آگاهی ندارد.

اونودا ساکامیچی به‌تازگی به دبیرستان رفته و بسیار دوست دارد در باشگاه پویانمایی ها (کارتون) نام نویسی کند؛ ولی در میان دوستانش هیچ‌کس دوست ندارد به این باشگاه برود. زمانی «ایمایزومی شونسکه» دوچرخه‌سوار زبردست مدرسه او را چنان می‌بیند که در یک راه سخت گذر با یک دوچرخه ساده در حال رکاب زدن است خواهان آن می شود تا برای فَرنودن( اثبات) خودش، اونودا را به یک پیکار سخت فرابخواند.

نکته : در برخی از بخش ها از برای شایمانهای ( ۷۲۰ ) و صدای از دست رفته از تارنمای تلوبیون یاری گرفته شده است .

دریافت برنامه کودک
دریافت بخش ۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳- رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۶ – رکات زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی دریافت بخش ۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( باشایمان ۷۲۰ ریزسل )
دریافت بخش ۱۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۲-رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۶ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۱۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۲۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۲۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۲۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی دریافت بخش ۲۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( دیگر )
دریافت بخش ۲۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی دریافت بخش ۲۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( دیگر )
دریافت بخش ۲۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی (۷۲۰ )
دریافت بخش ۲۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۲۶ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی (۷۲۰ )
دریافت بخش ۲۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۲۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۲۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۶ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
دریافت بخش ۳۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی
فَرگَرد ( فصل ) دوم از پویانمایی رکاب زنان کوهستان
دریافت بخش ۳۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۳ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۴ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۵ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۶ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۷ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۶ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۸ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۹ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۰ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۴۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۱ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۵۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۲ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۵۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۳ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۵۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۴ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۵۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۶ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۵۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۷ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۵۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۰– فرگرد ( فصل ) ۲ ) دریافت بخش ۵۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۰– فرگرد ( فصل ) ۲ ) دیگر
دریافت بخش ۵۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۱ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۶۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۲ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
دریافت بخش ۶۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲۳ – فرگرد ( فصل ) ۲ )
فَرگَرد ( فصل ) سوم از پویانمایی رکاب زنان کوهستان
دریافت بخش ۶۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۶۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۲ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۶۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۳ – فرگرد ( فصل ) ۳ )-۷۲۰
دریافت بخش ۶۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۴ – فرگرد ( فصل ) ۳ ) دریافت بخش ۶۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۴ – فرگرد ( فصل ) ۳ )-۷۲۰
دریافت بخش ۶۶ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۵ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۶۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۶ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۶۸ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۷ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۶۹ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۸ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۰ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۹ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۱ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۰ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۲ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۱ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۳ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۲ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۴ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۳ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۵ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۴ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۶ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۵ – فرگرد ( فصل ) ۳ )
دریافت بخش ۷۷ – رکاب زنان کوهستان به زبان پارسی ( بخش ۱۶ – فرگرد ( فصل ) ۳ )

فرگرد ( پارسی ) = فصل

هات ( پارسی )= فصل

12 ديدگاه

    • درود بر امیر حسین گرامی ، پالایه سازی ( سانسور شود ) شود و با شایمان ( کیفیت ۷۲۰ ) به تارنما افزوده می شود . امیدوارم فردا وپس فردا به بخش های دیگر افزوده شود باسپاس

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید